Temple of Portasar (Göbekli Tepe), 12.000 Years old – Western Armenia, Armenian Mesopotamia

Temple of Portasar (Göbekli Tepe), 12.000 Years old – Western Armenia, Armenian Mesopotamia